onsemi jobs

Job Information

onsemi Failure Analysis Engineer in Bien Hoa, Dong Nai Province, Vietnam

Failure Analysis Engineer - ( 2205681 )

Description

KEY RESPONSIBILITIES – Các nhiệm vụ chính

 • The electrical characterization of a failure, starting with accessibility via the external paths, down to the specific cell of a product, enabling the identification and visualization of the failure mechanism – Phân tích đặc tính điện của lỗi, bắt đầu với tiếp cận thông qua các thành phần bên ngoài đến thành phần cụ thể của sản phẩm, cho phép nhận dạng và trực quan hóa cơ chế lỗi .

 • The development of new FA techniques in order to stay ahead of the technological complexity of the request – Phát triển kỹ thuật FA mới để đi đầu trong sự phức tạp công nghệ của các yêu cầu .

 • For the reporting of their findings in a standard PAL format or 8D format that can be delivered to the internal or external customer – Báo cáo các kết quả của họ theo định dạng PAL tiêu chuẩn hoặc định dạng 8D tới khách hàng trong và ngoài công ty .

 • Case hand over to the responsible corrective action owners and play an advising role within the corrective action team during the identification of the root cause – Bàn giao nhiệm vụ làm hành động khắc phục cho người làm hành động khắc phục và tư vấn cho nhóm trong quá trình xác định nguyên nhân gốc rễ .

 • Interface with the process engineering, production and QA personnel, provide technical support in product analysis – Giao tiếp với kỹ thuật viên quy trình, sản xuất và QA, cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật trong việc phân tích sản phẩm .

 • Sole interface for dealing with the equipment, facilities, and vendors. Make sure the equipment is always operational, PM, Calibration, 5S. Update of work procedures related to that equipment – Giải quyết các vấn đề liên quan thiết bị, cơ sở vật chất và nhà cung cấp để đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động, PM, hiệu của, 5S. Cập nhập quy trình làm việc liên quan đến thiết bị đó .

 • Takes care that all consumables and spare parts are ordered in time – Đảm bảo các phần thay thế được đặt hàng kịp thời.

 • Other duties as assigned – Các nhiệm vụ khác được giao .

Qualifications

QUALIFICATION AND EXPERIENCE – Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Bachelor degree of science in Electronic/Electrical Engineering– Cử nhân khoa học về Điện tử/Điện .

 • Some exposure to semiconductor industry – Có sự am hiểu về công nghiệp bán dẫn .

 • Proficient in English writing and communication skills – Kỹ năng viết và giao tiếp tiếng anh tốt.

KNOWLEDGE, SKILLS AND ABILITIES – Kiến thức, Kỹ năng và khả năng

 • Possess knowledge on semiconductor wafer fabrication – Có kiến thức về chế tạo Wafer bán dẫn.

 • Possess strong analytical skills – Có các kỹ năng phân tích mạnh mẽ .

 • Able to interact and communicate effectively with all level of employees – Có khả năng tương tác và giao tiếp hiệu quả với tất cả các cấp nhân viên .

Primary Location : Vietnam-VN-Bien Hoa, Dong Nai Province

Job : Engineering

Job Posting : Dec 23, 2022, 12:19:52 AM

Req ID: 2205681

ON Semiconductor is an Equal Employment Opportunity Employer and prohibits discrimination on the basis of age, race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, citizenship, protected veteran status, disability status, or any other federal, state or local protected classes. ON is committed to providing equal employment opportunity to qualified individuals, regardless of protect class status.

DirectEmployers